Grup Hayat Sigortası Kapsamında Sunulan Teminatlar

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehdarlarla ödenen bir teminattır.

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde kazanılan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde tazminat ödenir.

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehdarlara ödenen bir teminattır.

Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

Grup Hayat Sigortası kapsamındaki tedavi masrafları talebi için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Maluliyet halinde grup hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Vefat halinde grup hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Ciddi Sağlık Riskleri ve Tehlikeli Hastalıklar teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Hayat Sigortaları Vergi Avantajı

Kurumun Vergi Avantajı

Ücret olarak kabul edilen ve çalışanlar adına ödenen hayat sigortası primleri, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı kadar indirime tabi olur.

İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

*Bireysel emeklilik için çalışanınızın aylık brüt ücretinin %10’una

*Hayat ve sağlık sigortası için çalışanın brüt ücretinin %5’ine kadar olmak üzere toplamda çalışanın aylık brüt ücretinin %10’una kadar ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere vergi indiriminden faydalanabilirsiniz.

Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri adına ödedikleri hayat sigortası primlerini, aylık brüt ücretlerinin %5’ine ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilip bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen sözkonusu sigorta primlerinin, (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50’si dikkate alınır), ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı , ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50’sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanmame ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50’sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100’ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücrettutarını aşmamakşartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

Call Now ButtonHemen Arayın
Mesaj Gönder
Sizin için buradayız!
Merhabalar, 18 yıllık sigortacılık deneyimimizle bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında sizlere çözüm sunuyoruz. Merak ettiklerinizi bize hemen sorabilirsiniz.

Teklif İstek

Hangi Konuda Teklif İstiyorsunuz?:

İletişim Bilgileriniz: